persones amb dependencia nov 2013Segons reconeix la mateixa Conselleria de Família i Serveis Socials, a les Illes Balears hi ha un total de 4.929 persones que tenint reconegut un grau de dependència pel qual tenen el dret legal de rebre ajudes de l’administració autonòmica, no reben encara cap tipus de prestació pública. Aquesta quantitat suposa casi un terç del total de les persones que ten reconegut el dret.

EU considera que aquesta situació és escandalosa, ja que estam parlant de persones amb greus dificultats, que no es poden valer per elles mateixes. La manca d’aquestes ajudes suposa que aquestes persones no puguin viure la dependència amb uns ingressos que alleugin les seves penalitats i els donin una millor qualitat de vida. També suposa una sobrecàrrega sobre les famílies que en molts casos han d’abandonar la seva feina per poder atendre aquestes persones, o es veuen obligades a fer esforços econòmics fora del seu abast. En el pitjor dels casos, les persones amb graus importants de dependència, tot i que tenen un dret reconegut per llei, no reben l’assistència imprescindible que els permeti viure amb uns mínims de dignitat.

La tardança en aportar les ajudes previstes a la llei de dependència fa que en alguns casos ja no arribin a temps i els beneficiaris, normalment gent major i amb mala salut, han mort abans que la burocràcia autonòmica i les retallades antisocials hagi possibilitat pagar les quantitats que se’ls devien. D’aquesta manera la CAIB obté un miserable estalvi, denegant en la pràctica unes ajudes obligatòries. En aquests casos és evident que ja no es pot posar remei al patiment evitable en part, però tampoc es compensa les despeses extra que han hagut de fer les famílies per manca d’actuació de l’administració autonòmica.

EU exigeix del Govern balear un esforç per a reconèixer en un termini breu de els casos de dependència susceptible de rebre ajudes, i el pagament immediat de les prestacions una vegada reconegudes. La situació actual és absolutament inacceptable, ja que estam parlant dels sectors més febles i més necessitats de la societat que no es just que visquin amb la incertesa de si arribaran a rebre suport públic o no.

Share This