A instàncies d’EU, els senadors d’IU han presentat una esmena al projecte de llei de “racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local”, més conegut com a llei Montoro, en relació a l’especificitat de Formentera, que té un Consell/ajuntament que abasta tota l’illa i que és una circumstància que no estava contemplada en el text legal que s’està tramitant al Senat.

EU creu que el millor que podia passar és que el govern central retiràs aquesta llei que no aporta cap avantatge per a les institucions locals i, en canvi, suposa greus inconvenients. És una llei que redueix substancialment la democràcia municipal, que lleva capacitat d’actuació als ajuntaments, que imposa controls governatius sobre ells, que obre les portes a la privatització de serveis, que ignora les competències de les comunitats autònomes i que no compte amb el suport de cap altre grup parlamentari que no sigui el PP. Per aquest motiu IU, com altres grups, va presentar esmena a la totalitat, que fou rebutjada per la majoria del PP.

El cas de Formentera és especialment sagnant, ja que no es reconeix la condició d’òrgan autonòmic del seu Consell Insular i les circumstàncies específiques que el fan diferent a qualsevol administració de l’Estat, per la seua condició de Consell/Ajuntament/Illa. Si la llei quedàs aprovada en l’actual redacció faria extraordinàriament difícil la gestió de les diverses competències que té atribuïdes el Consell de Formentera.

El Consell de Formentera va elaborar un informe jurídic molt documentat i unes propostes d’esmenes per a permetre resoldre la situació generada o, almenys, per mitigar els seu efectes. Aquest document s’ha remès a tots els grup parlamentaris amb representació al Senat, d’aquí sorgeix l’esmena presentada pels senadors d’IU, a la vista que cap dels grups majoritaris amb presència al Senat i al Consell de Formentera l’havia presentat l’últim dia hàbil per a la presentació d’esmenes. Amb posterioritat, però el mateix dia, també presentà esmenes el grup català de l’Entesa de Progrés.

EU ofereix la seva esmena per a poder arribar a acords amb els diversos grups parlamentaris, a partir d’ella o conjuntament amb les de l’Entesa. Al mateix temps fem una crida als grups majoritaris, que no n’han presentat cap, a que li donin suport o proposin una redacció transaccional que permeti exercir correctament les seves competències al Consell de Formentera. Especialment al PP de Formentera que sembla que recolza reconèixer l’especificitat de la institució insular, però no ha aconseguit que el seu grup parlamentari, que té la majoria al Senat, recollís aquesta reivindicació per la via d’esmenar el projecte de llei.

Share This