Las nova normativa pot generar més conflictivitat social

palma seguridad socialEn un més dels incompliments del programa electoral del PP, el govern de Mariano Rajoy ha augmentat les cotitzacions a la seguretat social –en comptes de reduir-les com havia promès- introduint nous conceptes subjectes a cotització, per a solucionar els problemes de tresoreria. Per a EU aquesta no és la solució més adient, ja que pot suposar una menor contractació o una nova reducció de salaris, al mateix temps que un augment de les percepcions salarials “en negre”, amb la qual cosa es podria provocar l’efecte contrari del que es desitja i una disminució dels ingressos.

Per a EU l’única política que pot resoldre els problemes de tresoreria i assegurar que el sistema públic de seguretat social no tengui dificultats, és aquella que garanteixi la generació de llocs de feina i nous cotitzants.

Tot i que en alguns casos pugui haver-hi alguna justificació, si es tracta de salaris en espècie i no d’indemnitzacions, la introducció d’aquest nous conceptes pot tenir un efecte mot negatiu sobre la negociació col·lectiva, quan s’estan a punt de negociar els principals convenis de les Balears, provocant que les diferents patronals vulguin carregar els nous costos sobre els treballadors i generant una major conflictivitat laboral. En qualsevol cas, hi haurà una reducció dels ingressos, que tendrà una influència negativa sobre el consum.

Share This