bombetes 2014Atès la situació de crisi, atur i les retallades en drets socials que estan provocant un augment de la pobresa que es concreta en la dificultat de moltes persones en l’accés a recursos i serveis bàsics, com aliments i subministraments d’aigua, llum o gas necessaris per garantir unes condicions mínimes de vida digna.

Atès que l’electricitat, l’aigua i el gas són un servei públic bàsic i només el control públic permet garantir la universalitat del servei, l’equitat i la progressivitat de les tarifes.

Atès que a l’igual que totes les persones haurien de poder disposar d’un habitatge digne en exercici al dret a l’habitatge, també totes les persones haurien de poder fer efectiu el dret a tenir disponibilitat dels subministraments mínims bàsics d’aigua i energia, per enllumenar, calefacció i per cuinar, en termes d’habitabilitat, salubritat i higiene.

Atès que la pobresa energètica, entesa com la incapacitat de pagar una quantitat de serveis energètics suficients per a la satisfacció de les necessitats domèstiques que garanteixin unes condicions de vida digna a un preu just, està experimentant un augment significatiu .

Atès que majoritàriament les persones que pateixen l’anomenada pobresa energètica són les que estan en atur o reben alguna prestació social reduïda o bé estan molt endeutades. Els col·lectius més vulnerables com els nens, la gent gran o persones amb malalties cròniques poden veure afectada la seva salut davant la impossibilitat de fer front al cost econòmic dels consums energètics mínims per assegurar una qualitat de vida acceptable.

Atès els increments continuats de les tarifes elèctriques aprovades pels governs de l’Estat i que suposen un increment l’any 2013 al voltant del 4 % i un increment continuat en tots els seus conceptes entre 2003 i 2012 del 63% que situa Espanya com l’estat de la zona euro de la UE que més ha incrementat el preu en els darrers 3 anys malgrat la situació de crisi.

Atès els increments continuats de les tarifes de gas natural aprovades pels governs de l’Estat i que van suposar un increment l’any 2012 del 7,7% i un increment continuat en tots els seus conceptes entre 2003 i 2012 del 68% i la bombona de gas butà que ha incrementat el seu preu l’any 2013 en un 7,2% respecte l’any anterior.

Atès que el nombre de prestacions econòmiques d’urgència social son les més altes de l’illa en proporció al número d’habitants.

Atès que les Directives 2009/72/CE i 2009/73/CE del mercat interior d’electricitat i gas obliguen els Estats Membres a desenvolupar plans per abordar la pobresa energètica a l’hora d’orientar la seva política energètica i la protecció dels consumidors sense que el govern espanyol ho hagi fet fins ara i, ans al contrari, la recent reforma energètica vulnera aquestes directives amb la conseqüent obertura d’un expedient informatiu per part de la Comissió Europea.

Atès que la pobresa energètica és conseqüència de la combinació de 3 factors: renda familiar, preus de la energia i baixa qualitat en l’eficiència energètica de l’habitatge i que són factors que estan afectant a moltes llars des Castell.

Atès que malgrat totes les companyies subministradores asseguren disposar de bonus socials per a les famílies més desfavorides, aquests no només són insuficients sinó que sovint estableixen requisits que provoquen que qui més ho necessita es quedi fora.

Atès que d’una banda, el govern de l’Estat no ha volgut fins ara donar resposta amb mesures normatives i legislatives a la problemàtica de la pobresa energètica, que pateixen cada vegada més famílies i llars, per tal que es puguin garantir uns consums mínims vitals a totes les famílies en funció del nombre de components i els períodes estacionals.

Atès d’altra banda, que fins ara el Govern de les Balears tampoc havia fet possible que les empreses subministradores d’energia i aigua potable no interrompin el subministrament per impagament d’unitats familiars amb ingressos inferiors al salari mínim interprofessional o que es troben en una situació econòmica d’estat de necessitat

Atès que aquest un dels principals compromisos i objectius d’aquest Ajuntament, especialment en el context actual, és lluitar contra l’exclusió social i intentar garantir unes condicions de vida digna als ciutadans i ciutadanes.

Atès la necessitat de continuar esmerçant esforços en la diagnosi de les situacions de vulnerabilitat i de concertar línies de treball i actuacions per cercar solucions a les principals problemàtiques que afecten les condicions de vida de moltes famílies, com han estat diferents iniciatives institucionals davant l’increment de les execucions hipotecàries.

El regidor d’Esquerra de Menorca – Esquerra Unida proposa l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Crear la Taula sobre Pobresa Energètica, com a espai de diagnosi, anàlisi, debat i recerca d’alternatives i solucions sobre aquesta problemàtica amb participació dels grups municipals, els agents econòmics i socials i de les empreses distribuïdores de serveis energètics bàsics.

SEGON.- Reforçar l’atenció municipal al consumidor energètic amb insuficiència de recursos per tal d’ampliar l’assessorament sobre possibles mesures d’estalvi i eficiència energètica a la seva llar alhora que fer un seguiment quantitatiu i qualitatiu sobre la situació de pobresa energètica a la nostra ciutat i la seva evolució.

TERCER.- Negociar amb les companyies energètiques que operen al nostra municipi possibles solucions davant els impagaments de les famílies mancades de recursos mínims per tal d’evitar el tall del subministrament i poder garantir l’accés als consums mínims.

QUART.- Sol·licitar a les companyies energètiques que operen al nostra municipi una moratòria en els talls de subministrament a llars amb insuficiència de recursos durant els mesos d’hivern apel·lant a la responsabilitat social corporativa que les empreses han de demostrar en situacions d’emergència social com les que estan patint molts ciutadans i ciutadanes del nostre municipi.

CINQUÈ.- Sol·licitar a les companyies subministradores i comercialitzadores d’electricitat i gas que operen a la nostra ciutat que respectin escrupolosament la normativa vigent respecte als processos de tramitació i execució de talls de subministrament.

SISÈ.- Reclamar al Govern de les Illes Balears un  “Pla de xoc contra la pobresa energètica” que tingui com a principal objectiu garantir el dret ciutadà als subministraments bàsics de la llar establint acords amb companyies energètiques que operen a Balears per tal de determinar un sistema públic de tarifes socials reduïdes per a col·lectius amb insuficiència de recursos, així com protocols de prevenció de talls de subministrament en col·laboració amb els Serveis Socials municipals i, en cas de que es produeixin, la gratuïtat del servei de reconnexió.

SETÈ.- Sol·licitar a l’Estat espanyol la congelació de les tarifes energètiques per a l’any 2014 i que reguli normativament l’establiment de tarifes especials reduïdes de serveis energètics (electricitat i gas) per a col·lectius amb insuficiència de recursos així com l’establiment de la normativa i els protocols necessaris per tal que no es produeixin talls de subministrament a famílies amb insuficiència de recursos.

VUITÈ.- Donar trasllat d’aquests acords al Consell Insular de Menorca , al Govern de les Illes Balears, al Govern de l’estat espanyol, als grups parlamentaris del Parlament de les Illes balears i del Congrés i el Senat, a les companyies de distribució i comercialització energètica que operen al nostre municipi i als agents econòmics i socials de la ciutat.

Juan Miguel Gomila Ribot
Regidor d’Esquerra de Menorca – Esquerra Unida.
Es Castell

Share This