Alumnos clase PrimariaLes dades oficials del Ministeri d’Educació situen a les Illes Balears al cua de totes les comunitats autònomes en relació al temps d’escolarització dels alumnes. Des del moment en que accedeixen al sistema educatiu, l’esperança mitjana de permanència en ell i, per tant, de formació, es situa en els 14 anys, front a la mitjana estatal que és de 15,8. Aquest fet, fa que els nostre joves acabin els estudis amb un nivell de formació inferior a la mitjana, que es fa encara més greu en els estudis universitaris.

Les causes són molt diverses però entre elles trobam el mercat laboral que patim, que necessita molt poc personal qualificat, cosa que fa que els alumnes no vegin la necessitat de formar-se per acabar ocupant un lloc de feina que es situa molt per davall de la seva formació acadèmica. Una altra causa molt important és el baixíssim percentatge d’alumnes que reben beques en els nivells de batxillerat i formació professional, que és només d’un 14,2% front al 31,6% de mitjana estatal.

L’altra qüestió que podia explicar la menor permanència dels estudiants balears en els sistema educatiu, la relativa facilitat per a trobar un lloc de feina, encara que fos de molt mala qualitat, està desapareixent com a conseqüència de la crisi. Aquest fet pot servir per a que es perllongui el temps d’escolarització, però si no s’augmenten les beques molts joves quedaran fora d’aquesta possibilitat. Al mateix temps, si no es creen llocs de treball qualificats, l’augment de la formació pot donar peu a una major frustració davant la impossibilitat de trobar un lloc de feina relacionat amb la seva formació.

Per a EU aquesta situació demostra les mancances del nostre model econòmic i social: un model que si bé és cert que genera alguns llocs de treball més que els que es creen en altres comunitats, manté uns salaris inferiors a la mitjana i una major temporalitat que dóna com a resultat també a unes pensions inferiors i unes desigualtats socials molt acusades. Entenem que és necessari modificar el model productiu de tal manera que la major formació i la diversificació econòmica doni com a resultat uns llocs de treball més qualificats i una major igualació social. L’abandó primerenc dels estudis és més un símptoma que una causa de la situació.

Share This