llei de la dependencia 2014Les Balears ens trobam a la cua pel que fa a l’atenció a les persones amb un grau important de dependència  i a les seves famílies. Prop d’un 40% de les persones amb dependència reconeguda no cobren cap prestació, un nombre molt elevant de sol·licituds no han estat avaluades i no s’ha reconegut el seu dret. Massa vegades ens trobam en la situació que quan s’adjudica l’ajuda la persona depenent ja ha mort, i en aquest casos no arriba cap tipus d’ajuda a la família, encara que hagin hagut d’encarregar-se en solitari d’atendre aquestes persones.

La dependència no és només un problema per a les persones que es troben en aquesta situació, que no es poden valer per elles mateixes i depenen d’altres persones, sinó que es una càrrega important des del punt de vista econòmic i de dedicació per a les seves famílies. En l’actual situació de crisi, en la que molts components d’aquestes famílies es troben sense feina, moltes d’elles han optat per rebre l’ajuda directament abans que cercar l’atenció de professionals aliens a la família. Al PP sembla que no li agrada aquesta situació i s’està plantejant “reconduir-la” reduint les ajudes directes i fomentant la contractació de professionals, segons la iniciativa parlamentària que han presentat.

EU està radicalment en contra d’aquesta reducció que no consideram gens adequada en aquests moments. Sembla que el PP no és conscient de la situació en la que es troben la majoria de les famílies de Balears, amb pocs ingressos i amb algun dels seus membres, si no tots, a l’atur. En aquesta situació és molt millor donar les ajudes directament a unes famílies que disposen de temps per a dedicar-lo a les persones amb necessitat, però que no tenen ingressos.

EU entén que abans que  introduir canvis innecessari i contraproduents, el PP s’hauria de preocupar de reduir les llistes d’espera i d’assegurar que les ajudes arribin a temps. Aquest és el vertader problema i no el de canviar el sistema d’ajudes.

Share This