IU ha decidit obrir un procés participatiu a tot l’Estat per decidir les persones que han d’integrar la nostra candidatura a les eleccions europees. 

Adjunt teniu el reglament que regula el procés participatiu. Sembla una mica complexe però pensau que no es tracta només de votar tal o qual persona: es tracta d’opinar sobre diversos temes, fins i tot de criteris polítics per confeccionar la candidatura.  

Aquest procés ja es troba a la recta final. Recordar que pot votar tota persona afiliada o que estigui inscrita com a simpatitzant. I que aquestes tendran lloc els dies 14 i 15 de febrer.

Les eleccions europees no són més que un front més en la batalla política i social contra el neolliberalisme i la Troika. 

Anem-hi tots i totes amb força i entusiasme!

  

icona pdfDocumentació adjunta i papereta en format PDF al final d’aquesta entrada

 

INSTRUCCIONS PER A LA VOTACIÓ DE LA CONSULTA D’EUIB PER A LA CONFECCIÓ DE LA CANDIDATURA FEDERAL D’IU A LES ELECCIONS EUROPEES
OBJECTES DE 
LA CONSULTA

En 
el Procés Participatiu establert per EUIB per a la confecció de la candidatura federal d’IU a les Eleccions Europees de 2014, i atenent allò recollit en les Normes establertes a aquest efecte, seran objecte de consulta a la militància i simpatitzants les quatre qüestions que a continuació s’enumeren:

A) L’home i la dona que hagin rebut més suport per formar part de la candidatura europea d’IU en representació de la Federació d’EUIB, en els termes en què aquesta ha estat sol·licitada pel CPF. L’adreça d’IU traslladarà al CPF el resultat d’aquesta consulta, sol·licitant per a les persones electes una posició destacada en la candidatura d’IU. 
Cada elector pot votar fins a dues persones. Si es voten dues persones, es recomana votar a un home i una dona però l’incompliment d’aquest requisit no implicarà l’anul·lació del vot. En tot cas, la proposta que es traslladarà a l’adreça federal com a resultat de la consulta es correspondrà amb la dona i l’home més votats.
B) La valoració sobre els candidats i candidates de tot l’Estat (incloses les Illes Balears) disposats i disposades a ocupar qualsevol lloc de la candidatura, inclosa el cap de llista. 
Davant l’eventualitat que sorgeixin nous candidats abans del dia de la votació, cada elector podrà afegir a la seva papereta fins a 3 candidats als quals vulgui recolzar i que no es trobin inclosos en el llistat inicial. De la llista d’elegibles així configurada, cada elector podrà votar el nombre de candidats que estimi convenients sense cap limitació.
C) El resultat de la consulta especialment referida a la capçalera de la llista estatal. 
Cada elector escriurà el nom de la persona que vulgui com a cap de llista entre totes les que hagi votat a la consulta anterior.
D) Els criteris qualitatius (no referits a cap persona concreta) que s’hagin expressat sobre la conformació de la llista (per exemple: paritat de gènere, cremallera –presencia en la llista d’una dona i un home de manera alternada–, representació de la pluralitat interna d’IU, criteris d’edat, etc.).

LLOCS DE VOTACIÓ I HORARIS. 
 
VOTACIÓ I ESCRUTINI
La manifestació de la voluntat del cens electoral es produirà : 
A) En votació en urna a les seus d’EU de les Balears o altres locals que s’habilitin a aquest efecte per la Comissió Electoral d’acord amb les diferents adreces insulars d’EUIB. 
 
HORARI.
L’horari establert per a la votació serà el següent: 
Mallorca (seu de Palma) 
Divendres 14 febrer: 10h./14h. i 17h./20h.
Dissabte 15 febrer: 10h./14h. 
Menorca (divendres 14 en seu Maó, dissabte 15 en Sala Multifuncional de Es Castell) 
Divendres 14 febrer: 10h./13h. (en seu Maó)
Dissabte 15 febrer: 17/20h. (en Sala Multifuncional de Es Castell)
Eivissa i Formentera (Bar Ca’n Bartolo. Ctra. Sta. Eulàlia -Pol. Ind. Ca’n Bernat- Eivissa) 
Dijous 13 febrer: 19/21h. 
Divendres 14 febrer: 19/21h. 
Manacor (seu Manacor) 
Divendres 14 febrer: 16.30h./21h. 
Dissabte 15 febrer: 10h./14h. 

Calvià (seu Calvià) 
Divendres 14 febrer: 10/13h. 16/19h. 
Dissabte 15 febrer: 10/13h.
 
 -Mesa d’Eivissa i Formentera: El conjunt de les localitats d’Eivissa i Formentera

 -Mesa de Maó/Es Mercadal: El conjunt de les localitats de Menorca

 -Mesa de Calvià: Calviá i Andratx

 -Mesa de Manacor: Manacor, Capdepera, Artà, Son Servera, Sant Llorenç, Felanitx, Costitx, Sineu, Montuiri, Campos, Petra, Sant Joan, Santa Margalida, Santanyí, Villafranca, Ariany i compartit amb la Mesa de Palma: Pollença, Alcudia, Sa Pobla i Inca

 -Mesa de Palma: Palma, Consell, Esporlas, Valldemossa, Algaida, Bunyola, Santa Maria del Camí, Sencelles, Binissalem, Soller, Alaró, Marratxí, Lloseta, Selva, Biniamar, Llucmajor i compartit amb la Mesa de Manacor: Pollença, Alcudia, Sa Pobla i IncaVOT PER CORREU ELECTRÒNIC


B) Mitjançant correu electrònic: 

El vot electrònic podrà fer-se efectiu de qualsevol de les següents maneres:

a) Es podrà baixar la papereta (s’adjunta), emplenar-la, escanejar-la i enviar-la a l’adreça electrònica euib@eu-balears.org
b) Es podrà escriure directamente les respostes a cada consulta, apartat per apartat, dirigint-les a l’adreça electrònica euib@eu-balears.org

Una vegada enviat el correu, s’haurà d’enviar un SMS des del mòbil particular al 606561152 indicant el nom i que s’ha enviat el vot per correu electrònic.

 

 
 
  

INSTRUCCIONES DE VOTO PARA LA CONSULTA DE EUIB PARA LA CONFECCIÓN DE LA CANDIDATURA FEDERAL DE IU A LAS ELECCIONES EUROPEAS

 

OBJETOS DE LA CONSULTA

En el Proceso Participativo establecido por EUIB para la confección de la candidatura federal de IU a las Elecciones Europeas de 2014, y atendiendo a lo recogido en las Normas establecidas al efecto, serán objeto de consulta a la militancia y simpatizantes las cuatro cuestiones que a continuación se enumeran:

 

A) El hombre y la mujer que hayan recibido más apoyo para formar parte de la candidatura europea de IU en representación de la Federación de EUIB, en los términos en que esta ha sido solicitada por el CPF. La dirección de IU trasladará al CPF el resultado de esta consulta, solicitando para las personas electas una posición destacada en la candidatura de IU.

Cada elector puede votar hasta dos personas. Si se votan dos personas, se recomienda votar a un hombre y una mujer pero el incumplimiento de este requisito no implicará la anulación del voto. En todo caso, la propuesta que se trasladará a la dirección federal como resultado de la consulta se corresponderá con la mujer y el hombre más votados.

B) La valoración sobre los candidatos y candidatas de todo el Estado (incluidas las Islas Baleares) dispuestos y dispuestas a ocupar cualquier lugar de la candidatura, incluida la cabeza de lista.

Ante la eventualidad de que surjan nuevos candidatos antes del día de la votación, cada elector podrá añadir a su papeleta hasta 3 candidatos a los cuales quiera apoyar y que no se encuentren incluidos en el listado inicial.

De la lista de elegibles así configurada, cada elector podrá votar al número de candidatos que estime convenientes sin ninguna limitación.

C) El resultado de la consulta especialmente referida a la cabecera de la lista estatal.

Cada elector escribirá el nombre de la persona que quiera como cabeza de lista entre todas las que haya votado a la consulta anterior.

D) Los criterios cualitativos (no referidos a ninguna persona concreta) que se hayan expresado sobre la conformación de la lista (por ejemplo: paridad de género, cremallera –presencia en la lista de una mujer y un hombre de manera alternada–, representación de la pluralidad interna de IU, criterios de edad, etc.).

 

MESAS ELECTORALES Y HORARIOS.

VOTACIÓN Y ESCRUTINIO

La manifestación de la voluntad del censo electoral se producirá :

 

Mallorca (sede de Palma)

Viernes 14 febrero: 10/14h. y 17/20h.

Sábado 15 febrero: 10/14h.

Menorca (viernes 14 en sede Maó, sábado 15 en Sala Multifuncional de Es Castell)

Viernes 14 febrero: 10/13h. (en sede Maó)

Sábado 15 febrero: 17/20h. (en Sala Multifuncional de Es Castell)

Eivissa y Formentera (Bar Ca’n Bartolo. Ctra. Sta. Eulàlia -Pol. Ind. Ca’n Bernat-  Eivissa)

Jueves 13 febrero: 19/21h.

Viernes 14 febrero: 19/21h.

Manacor (sede Manacor)

Viernes 14 febrero: 16.30/21h.

Sábado 15 febrero: 10/14h.

Calvià (sede Calvià)

Viernes 14 febrero: 10/13h. 16/19h.

Sábado 15 febrero: 10/13h.
 

-Mesa de Eivissa y Formentera: El conjunto de las localidades de Eivissa y Formentera

-Mesa de Maó/Es Mercadal: El conjunto de las localidades de de Menorca

-Mesa de Calvià: Calviá y Andratx

-Mesa de Manacor: Manacor, Capdepera, Artà, Son Servera, Sant Llorenç, Felanitx, Costitx, Sineu, Montuiri, Campos, Petra, Sant Joan, Santa Margalida, Santanyí, Villafranca, Ariany y compartiendo con la Mesa de Palma: Pollença, Alcudia, Sa Pobla e Inca

-Mesa de Palma: Palma, Consell, Esporlas, Valldemossa, Algaida, Bunyola, Santa Maria del Camí, Sencelles, Binissalem, Soller, Alaró, Marratxí, Lloseta, Selva, Biniamar, Llucmajor y compartiendo con la Mesa de Manacor: Pollença, Alcudia, Sa Pobla e Inca

 
VOTO POR CORREO ELECTRÓNICO
 
B) Mediante correo electrónico: 

El voto electrónico podrá hacerse efectivo de cualquier de las siguientes maneras:

a) Se podrá bajar la papeleta (se adjunta), rellenarla, escanearla y enviarla a la dirección electrónica euib@eu-balears.org
b) Se podrá escribir directamente las respuestas a cada consulta, apartado por apartado, dirigiéndolas a la dirección electrónica euib@eu-balears.org

Una vez enviado el correo, se tendrá que enviar un SMS desde el móvil particular al 606561152 indicando el nombre y que se ha enviado el voto por correo electrónico.

 

 

Eberhard Grosske


 grosske foto web

Presentació Eberhard GrosskeFacebook Eberhard GrosskeTwitter Eberhard GrosskeBlog Eberhard Grosske 

Candidat estatal i cap de llista a les Europees per IU Federal 
   
 

Maribel Alcázar


 Maribel Alcazar foto web

Presentació Maribel AlcázarFacebook Maribel Alcázar

Mallorca. Candidata territorial per les Illes Balears
   
 

Juan José Martínez


 Juanjo Martinez foto web

Presentació Juanjo MartínezFacebook Juanjo MartínezTwitter Juanjo MartínezBlog Juanjo Martínez

Mallorca. Candidat territorial per les Illes Balears
   
 

Oscar Rodríguez


 Oscar Rodriguez foto web

Presentació Oscar RodríguezFacebook Oscar RodríguezTwitter Oscar Rodríguez

Pitïuses. Candidat territorial per les Illes Balears
   
 

Sebastiano Rossi


 Sebastiano Rossi foto web

Presentació Sebastiano RossiFacebook Sebastiano RossiBlog Sebastiano Rossi

Mallorca. Candidat territorial per les Illes Balears
   
 

Àgueda Tur


 Agueda Tur foto web

Presentació Àgueda TurFacebook Àgueda Tur

Menorca. Candidata territorial per les Illes Balears
   

 

 

Share This