EM-EU LogoEl dia 30 de desembre de 2013 es va publicar en el BOE la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), que estableix en la disposició final sisena la entrada en vigor de la mateixa el dia següent a la seva publicació.

 

Amb l’excusa de racionalitzar l’administració local, aquesta Llei configura els ajuntaments de manera totalment diferent a la que té en l’actualitat. Resta competències i autonomia política i per tant democràcia i participació en els assumptes públics, suprimint o minvant serveis tan bàsics com l’educació, la salut o els serveis socials.

 

La Llei afecta la totalitat dels 8.116 municipis de l’Estat espanyol i és particularment dura amb els municipis de menys de 5000 habitants, els quals podrien quedar pràcticament intervinguts. En el cas de l’Ajuntament de Ciutadella, amb més de 20.000 habitants, la Llei afecta també de forma significativa el funcionament, ja que vincula el manteniment de les seves competències a l’estat del dèficit o a la voluntat de delegació de competències per part del Govern de les Illes Balears, delegació que invariablement haurà d’anar acompanyada de la respectiva dotació econòmica. Així, àrees com Educació i Serveis Socials (que amb la nova llei queden reduïts simplement a caràcter informatiu o d’avaluació però no a la gestió, és a dir, no podran intervenir directament) es veuen greument perjudicades. És el cas de les escoles infantils, programes educatius diversos, de la gestió del geriàtric, dels centres de dia, de l’atenció domiciliària…per posar només uns exemples. Cal assenyalar també els perjudicis laborals que se`n poden derivar eliminant o precaritzant l’ocupació d’aquests llocs de treball. Per tant, un altre augment a les llistes de l’atur.

 

A EM-EU Ciutadella pensam que aquesta Llei vulnera drets constitucionals i amputa els serveis més bàsics i propers dels ciutadans que fins ara gestiona l’ajuntament. En canvi, obre la porta a la privatització d’aquests serveis, vertader motiu que amaga la perversa Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

 

És per això que, un cop aprovada la Llei, diferents grups polítics de l’Estat espanyol (PSOE-PSC, CIU, IU-ICV, ERC, CC, Chunta Aragonesista, Compromís, Nueva Canarias y UPyD) acorden interposar recurs d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional instant als municipis a adherir-se al recurs d’inconstitucionalitat

 

Per iniciar la tamitació dels conflictes en defensa de l’autonomia local és necessari un acord del plenari de les corporacions locals amb el vot favorable de la majoria absoluta del número legal dels membres. La data límit per celebrar el plenari és el 28 de febrer, ja que el termini legal per formalitzar el recurs és de tres mesos des de la publicació en el BOE.

 

Per tots aquests motius i atesa la gravetat de les repercussisons que té la Ley de Racionaliación y Sostenibilidad de la Administración Local, l’Assemblea d’EM-EU de Ciutadella considera d’urgència i de vital importància que els grups polítics que governen al nostre municipi sol·licitin un ple extraordinri abans de dia 28 de febrer per poder adherir-se al recurs d’inconstitucionalitat de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

 

És pel bé del nostre Ajuntament, és pel bé dels ciutadans i ciutadanes de Ciutadella, és per la defensa dels serveis públics

 

Fela Pons

Assemblea local EM-EU de Ciutadella

Share This