Per EU la reforma d’aquesta llei serà una de les prioritats de la propera legislatura que, previsible, tendrà un recorregut ben curt

NO a nova llei sol rusticLa majoria parlamentària del PP aprovarà avui la llei del sòl de Balears, d’aquesta manera s’acabarà amb l’anomalia de ser l’única comunitat de l’Estat que no disposa d’aquest instrument per regular l’urbanisme, els drets i deures dels propietaris de sòl i les competències de les administracions públiques.

EU entén que s’ha perdut una oportunitat única per aprovar un document que comptàs amb un grau de consens elevat, que garantís la seva permanència en el temps sense canvis substancials, donant seguretat jurídica i abordant el conjunt de la problemàtica referida a la transformació del sòl.

A pesar de no tenir una llei del sòl, a les illes el que manca no és precisament la legislació que te efectes sobre la transformació urbanística sinó tot el contrari. La manca d’un marc jurídic general ha propiciat successives lleis que abordaven parcialment la qüestió: a més de la llei de sòl rústic, la d’espais naturals o les Directrius, s’ha aprofitat tot tipus de de tramitació parlamentària per a introduir conceptes de la regulació urbanística, com ha passat en la llei Delgado de turisme o com es preveu que passi amb la llei agrícola que prepara Company.

Tot aquest entramat legislatiu no ha servit per a ordenar el nostre desenvolupament urbanístic, sino que ha permès tot tipus d’aberracions, posant els aprofitaments urbanístics i els interessos dels promotors i especuladors per davant de la protecció del territori i de la seva ordenació racional.

A la passada legislatura, amb una majoria molt fràgil, es va fer un intents seriós de regular el conjunt de les activitats vinculades amb l’aprofitament del sòl. Un intent acompanyat d’un intens debat amb les organitzacions socials, els ajuntaments i els consells. Fruit d’aquest procés s’arribà a un projecte de llei amb un grau elevat d’acord. La desfeta d’UM i el seu alineament amb el PP al final de la legislatura impediren que s’arribàs a aprovar.

El procediment que s’ha utilitzat ara és molt diferent, l’ampla majoria de que gaudeix el PP li ha permès portar endavant la llei que avui s’aprovarà amb molt poques concessions en temes substancials a l’oposició. D’aquesta manera tendrem una llei que manté els criteris desenvolupistes d’altres èpoques, que protegeix els interessos dels promotors abans que l’ordenació racional i que beneficia als infractors, que queden amnistiats.

La majoria legítima del PP li permet aprovar aquest tipus de llei, però això no vol dir que sigui la manera més correcta d’actuar. Lamentablement s’ha renunciat a un gran pacte que permetés l’estabilitat del marc jurídic. Davant una llei tant permissiva, que no aborda els problemes reals de la ciutadania en relació al desenvolupamet urbanístic, com és l’accés a l’habitatge i el gaudi d’un entorn urbà ben cuidat; davant una llei que premia els infractors, hem de dir des d’EU que la seva reforma serà una de les prioritats de la propera legislatura. D’aquesta manera, és previsible que la llei tengui un recorregut ben curt.

A partir de demà tendrem una llei del sòl, però no tendrem un instrument jurídic que ordeni a llarg termini i amb criteris de sostenibilitat i de servei públic el desenvolupament territorial i urbanístic. Sens dubte, una gran oportunitat perduda.

Share This