28-03-2014 foto1

 

Avui s’ha presentat en roda de premsa conjunta la denuncia davant la Unió Europea de Pla Hidrològic de les Illes Balears. A la convocatòria hi han participat Mercedes Garrido, responsable de Medi Ambient del PSIB-PSOE; David Abril, diputat de MÉS; Joan Lladó, president d’ERC; Juanjo Martínez, coordinador de l’Àrea de Medi Ambient d’EUIB; Alfredo Barón, geòleg membre de la mateixa Àrea i Manel Carmona, Coordinador d’EUIB.

 

La denúncia donada a conèixer avui es suma a la que ja han presentat diverses organitzacions socials i grups d’experts, i que justifica en aquests cas la unitat de les forces progressistes perquè “trastocar la gestió de l’aigua, un bé bàsic, és la passa prèvia a la desregulació i el retorn a l’especulació amb el territori”, en opinió dels convocants.

 

El Pla Hidrològic de les Illes Balears aprovat per part del PP no és un instrument vàlid per a mantenir la qualitat de l’aigua i per assegurar el seu ús racional amb prioritats clares i amb voluntat d’evitar la sobreexplotació i la contaminació dels aqüífers o la recuperació de les zones humides. Al contrari, és un instrument pensat per afavorir els interessos privats que utilitzen aquest recurs bàsic en benefici propi i permet noves extraccions abusives, especialment al litoral.

 

El Pla Hidrològic de les Illes Balears, i aquest és el fonament de la denúncia, vulnera de manera flagrant la Directiva Marc de l’Aigua i tota la legislació europea, que és d’obligat compliment per part del Govern balear i del govern espanyol. Aquesta vulneració, que es desenvolupa extensament en la denuncia presentada que adjuntam, la podríem sintetitzar en els següents aspectes:

 
  • Elimina el caràcter obligatori de les Normes Tècniques d’execució de sondejos, “per a donar més llibertat al projectista i major facilitat a les empreses de sondejos”.

  • Es permet de manera generalitzada, sense tenir en compte les condicions específiques de cada zona, que la distància entre captacions pugui ser només de 100 metres. Amb aquest sistema es pot passar dels 60.000 pous registrats (que no són tots els existents, ja que hi ha un important nombre de pous no registrats) a uns 200.000 com a minim.

  • S’incrementen sense cap justificació les dotacions per agricultura i ramaderia (quan el que s’hauria de fer és cercar l’eficiència en aquest sectors i no l’augment del consum) i s’equiparen jardins , privats, zones de gespa o piscines com a consum agrícola.

  • S’afavoreixen els sondejos a la franja costanera, per a noves urbanitzacions, deixant per a un futur indefinit la delimitació de distàncies mínimes a la costa per a nous sondejos.

  • Es rebaixen considerablement els requisits tècnics per al funcionament correcte de les depuradores, el control dels abocaments i la prevenció d’abocaments accidentals.

  • Es desprotegeixen les zones humides, es modifica la cartografia aprovada amb anterioritat, i s’especifica que té caràcter provisional.  És a dir, que es pot modificar per afavorir interessos urbanístics. Per altra part, es renuncia a recuperar les zones humides degradades que apareixien a l’anterior delimitació, derogada pel PP.

  • Elimina qualsevol obligatorietat de gestió de la demanda, tant pel que fa al consum urbà com a l’agrícola. Suprimeix l’obligatorietat d’elaborar Plans de Gestió de la Demanda.

 

Per altra part, ens trobam davant el fet insòlit que el Sr. Company va ordenar  retirar un Pla Hidrològic que es va trobar aprovat i pendent únicament de la seva ratificació per part del Consell de Ministres. El Pla retirat s’havia elaborat complint totes les exigències de la normativa europea, amb un procés de participació ciutadana exemplar i amb un grau elevat de consens social (només comptava amb l’oposició dels especuladors d’aquest bé públic).

 

En canvi, el Pla del PP té com objectiu principal la desregulació del domini públic hidràulic, infringint clarament aquestes directives. Del que tracta és d’afavorir l’explotació urbanística del territori i l’extracció indiscriminada d’aigua, fins i tot dels aqüífers que es troben en pitjor situació real o potencial.

 

A més, en la tramitació de la modificació tant substancial del Pla Hidrològic no es va garantir la participació ciutadana i es va cobrir l’expedient de manera fraudulenta. Tampoc es va fer una nova avaluació d’impacte ambiental, que era exigible donada la magnituds dels canvis que s’havien produït en relació al projecte i l’avaluació anterior.

 Per tot això, els partits denunciants reclamen de la Comissió Europea que insti el govern d’Espanya i el de la Comunitat Autònoma a no aplicar aquest Pla contrari a la legalitat europea, i que dugui a terme totes les accions legals pertinents per tal de modificar-lo i adaptar-lo a la legalitat comunitària.


 
28-03-2014 foto2
Share This