EU exigeix al Govern que l’ajuda a la dependència es pagui amb celeritat

– La tardança en el seu pagament pot suposar que no arribi abans de la mort de la persona dependent.

– Aquest fet, no eximeix al Govern de les seves obligacions, tal com ho declara el TSJIB.

Sentècia sobre dependènciaEU ve reiterant que la gran demora (uns dos anys, de mitjana)en adjudicar les ajudes a la dependència deixen en una situació molt delicada les famílies, que s’han de fer càrrec d’aquestes persones que no es valen per elles mateixes, encara que no disposin de recursos econòmics. Massa vegades, quan arriba l’ajuda, aquestes persones ja han mort i no se’n poden beneficiar, però les famílies han hagut de fer front a unes despeses que, en bona part, corresponen a l’administració. Les ajudes a la dependència són un dret establert per llei que, a pesar d’això en massa casos no arriben als seus destinataris pel mal funcionament de l’administració.

EU insisteix en què és imprescindible agilitzar la seva tramitació per tal que arribin quan es necessiten. Quan això no succeeixi, el que hauria de fer l’administració és reconèixer el mal funcionament, demanar disculpes i corregir en la mesura que això sigui possible els perjudicis ocasionats. És una vergonya que la concessió de les ajudes no arribi a temps, com també ho és que quan ha transcorregut molt temps entre que s’acredita la dependència (insistim: una mitjana de dos anys) i el moment en què s’ha de fer efectiva l’ajuda la persona beneficiària ha mort, l’administració s’estalviï la despesa: el que correspon és compensar les famílies, que són qui es fa càrrec d’atendre les persones dependents de les despeses que ha causat l’atenció al familiar que corresponien a l’administració.

Així ho ha entès també el Tribunal Superior, que en una sentència exemplar ordena al Govern pagar la prestació que corresponia a una persona que havia sol·licitat una prestació en setembre de 2010 i que, a pesar de què els tècnics reconegueren la dependència, mai va cobrar la prestació. Lamentablement aquella persona va morir però la família, segons declara la sentència, té dret a cobrar la prestació des del moment de la sol·licitud fins a la seva mort. EL TSJIB recorda que el termini per a respondre a una demanda és de 3 mesos i que “la rapidesa en obtenir resposta per part de l’administració és transcendental per a la virtualitat del sistema de protecció recollit a la llei, ja que una decisió estimatòria tardana és un simple paper mullat”.

EU espera que el Govern doni compliment amb diligència a aquesta sentència i que faci extensiu el pagament del deute a totes aquelles persones que es troben en la mateixa situació i, sobretot, que agilitzi la tramitació de les ajudes per tal de no arribar a aquestes lamentables situacions.

Share This