– Una vegada més el PP incompleix un compromís electoral presentant una ordenança no consensuada.

Ajuntament de PalmaSense haver fet cap reunió prèvia amb les associacions sense ànim de lucre ,ni haver convocat els òrgans de participació establerts, l’Ajuntament de Palma del PP ha aprovat de forma inicial una nova ordenança que regula la concessió de subvencions per a la realització d’activitats.

El text no té en compte el compromís preelectoral, firmat per Catalina Cirer com a representant del PP, on els partits polítics es comprometien a recollir les reivindicacions i les característiques específiques de les associacions i entitats sense ànim de lucre i a concertar amb elles les actuacions que els afectassin.

Suposa un retrocés en relació a les millores impulsades per la Regidoria d’Esquerra Unida i aprovades en 2009 per l’anterior Govern municipal que, malgrat que les dificultats pressupostàries no afavorien la realització de projectes socials, recuperaven aspectes formatius i d’atenció a sectors socials vulnerables.

Amb el pretext de racionalització del sistema financer i d’adaptació de la legislació estatal, s’introdueixen conceptes que palesen un menyspreu de la funció social que realitzen les entitats i associacions i del treball voluntari de la ciutadania, ja que en el Pla estratègic previst es supediten aquestes ajudes a l’impacte que puguin tenir sobre un mercat sense definir. Estam davant un intent d’afavorir els interessos de les empreses privades que en un futur es puguin introduir en aquest sector de negocis.

Així mateix trobam la mateixa intenció de control social, que ja criticàvem a anteriors ordenances, en els articles que estableixen com a infracció greu i causa de reintegració de la subvenció i de sanció, la realització d’activitats que contenguin actes de caràcter reivindicatiu i polític, o que hagin set utilitzades per dur a terme aquest tipus d’actes.

El projecte d’ordenança no millora un dels principals motius de queixa de les entitats i associacions que actualment han d’avançar les despeses de les activitats i projectes sense tenir la seguretat de rebre les subvencions. Al contrari, segons el projecte, si per una banda s’augmenten les càrregues burocràtiques de les justificacions de les despeses, per l’altra l’administració municipal condiciona la resolució final de la concessió de la subvenció a l’existència del crèdit adequat.

Per tot això, Esquerra Unida de Palma fa una crida a totes les entitats socials no lucratives i a totes les forces polítiques que aposten per un enfortiment del teixit associatiu i dels moviments socials com a pilars fonamentals de la democràcia per a crear un front comú en contra d’una ordenança que torna a colpejar drets fonamentals i menysprea reivindicacions històriques.

Coordinació d’Esquerra Unida de Palma

Share This