– En un any s’ha perdut un 1,2% de poder adquisitiu i cada vegada hi ha més pobresa laboral.

pobresa laboralSegons les dades de l’INE, els salaris dels treballadors de les Illes Balears han perdut en conjunt, en el segon trimestre de 2014 en relació al mateix període de 2013 un 1,2% del seu poder adquisitiu. Aquesta dada és la tercera per la coa d’entre totes les comunitats autònomes i és molt pitjor que la mitjana estatal, que tendeix a l’estabilització salarial. Plou sobre banyat, els salaris de Balears són clarament inferiors a la mitjana estatal i continuen reduint-se en una comunitat com la nostra en la qual el cost de la vida és dels més elevats.

La situació és extraordinàriament preocupant i demostra que el fet que hi hagi augments turístics no suposa que els beneficis que generen es reparteixin sobre la majoria de la població. Al contrari, cada vegada es queden en molt poques mans, augmenten les diferències socials i s’estén la pobresa laboral, que afecta capes extenses de treballadors que encara que no es trobin a l’atur, no tenen ingressos suficients per portar una vida digna i autònoma.

L’economia de les Illes genera riquesa però és incapaç de generar llocs de treball de qualitat. El suposat augment de les contractacions laborals (en realitat, les hores treballades i cotitzades no augmenten sinó que continuen reduint-se) es fa amb contractacions extraordinàriament precàries, a temps parcial i mal pagades.

L’augment de la pobresa laboral es troba directament relacionada amb l’augment que també s’està produint dels casos que s’atenen per part dels serveis socials i les entitats benèfiques, que ja no atenen només a aquelles persones que no tenen feina, sinó que també han d’atendre a sectors de treballadors amb contractes laborals.

Darrere aquesta situació nova, es troba la Reforma Laboral, que ha contribuït a precaritzar encara més l’ocupació i que ha promogut l’extensió de les contractacions a temps parcial. Està molt clar que contractes d’una durada inferior a un més, o contractes per a treballar unes poques hores a la setmana, no serveixen per a sortir de la pobresa. La proliferació d’aquest tipus de contractacions és la causant de què es redueixi el conjunt de les rendes salarials. Amb les polítiques del PP, la recuperació econòmica només afecta alguns sectors privilegiats, però el conjunt de la població cada vegada viu pitjor.

Share This