Un dels principals problemes ambientals amb els quals es troba actualment l’espècie humana és el de les modificacions quantitatives dels gasos que conformen l’atmosfera terrestre que indueixen a una sensible variació de la seva temperatura mitjana. Aquest fenomen, induït per una activitat humana basada en la sobreexplotació de recursos i la utilització sense control dels combustibles fòssils, és el que coneixem com a canvi climàtic.

Aquestes modificacions, de no emprendre accions immediates que controlin i redueixin dràsticament les activitats responsables d’aquest desastre ambiental, portaran en un termini breu conseqüències econòmiques, socials i ambientals que es faran notar en camps tan diversos de l’activitat humana com l’agricultura, la ramaderia , la silvicultura, la pesca, el turisme, l’accés a l’aigua, el comerç i també en la pèrdua de biodiversitat, l’augment de la desertificació, la pujada del nivell del mar i la pèrdua de platges, l’augment de plagues i malalties forestals i agrícoles i també en l’augment dels riscos naturals, com els incendis, les esllavissades en zones de muntanya, crescudes fluvials i major contaminació de l’aire.

Les causes estructurals que fan possible aquesta situació són ben conegudes, i avalades avui dia per la pràctica totalitat del món científic, malgrat els intents de les grans transnacionals mineres, petrolieres i agroindustrials per desvirtuar la multitud d’estudis i investigacions que han arribat a les mateixes conclusions posant la seva mira a la irresponsable actitud d’un sistema econòmic i polític que preval la riquesa d’uns pocs sobre el benestar del conjunt de la humanitat i que no té en compte que els ecosistemes -dels que formem part- es regeixen per principis d’equilibri que si es modifiquen alteren les condicions de vida de les espècies que l’habiten, moltes de les quals no poden adaptar-se als nous canvis.

Per tot això, cal un canvi urgent de model de producció, basat en un sistema econòmic i polític alternatiu al capitalista actual, que tingui entre els seus objectius bàsics el benestar de la humanitat en harmonia amb els processos ecològics del planeta. Per això Esquerra de Menorca-Esquerra Unida s’adhereix als 10 punts de la Declaració de Nova York sobre Canvi Climàtic signada per més de 250 organitzacions del món i dóna suport a les accions convocades el proper diumenge 21 de setembre a tot el món per manifestar la seva protesta i demanar accions determinants, i no només paraules de circumstància als caps d’Estat convocats a la seu de les Nacions Unides a Nova York a la reunió sobre el clima l’obertura està fixada per al dimarts 23. Us esperam a l’acció convocada el proper 21 de setembre a les 13:00 h a la plaça Esplanada de Maó

Share This