soibQuan encara ens trobam en temporada turística, l’atur registrat torna a augmentar, tant a les Illes com al conjunt de l’Estat. El miratge de la recuperació econòmica i de la generació neta de llocs de feina es desmunta quan es veu com la finalització de l’època més alta de la temporada, ja genera aquest augment de l’atur registrat, amb la qual cosa és previsible que al final de la temporada la destrucció d’ocupació sigui molt més elevada i ens esperi un hivern realment molt dur.

La temporalitat extrema, la reducció dels salaris i les jornades a temps parcial, fan que augmenti la pobresa laboral i no es veu per enlloc la creació de llocs de feina estable i de qualitat.

Una dada preocupant de l’estadística de setembre, és la de les afiliacions a la seguretat social, quehan baixat de manera considerable a les Illes, fet al qual s’ha d’afegir que un percentatge important de les afiliacions no són a temps complet.

Enfront d’aquesta situació dramàtica, no es veu cap resposta per part dels governs del PP, ni en el sentit de modificar una política econòmica fracassada, ni en el de donar una major cobertura a les necessitats de les persones sense feina. Al contrari, veiem com les prestacions per atur continuen reduint-se cada mes i els Pressuposts Generals de l’Estat pel 2015 baixen la partida destinada a aquesta finalitat.

Les polítiques del PP tenen una orientació classista i són profundament antisocials, com ho demostra l’augment de la pobresa i les escandaloses diferències de renda. L’Estat ha renunciat a atendre les necessitats dels ciutadans i només la tasca molt meritòria de les ONG pal·lien en alguna mesura el drama i eviten un esclat social, però aquestes organitzacions es troben desbordades i constaten el gran augment de les demandes d’ajudes en un temps que, segons el PP, s’està produint la reactivació.

Per a EU és evident el fracàs de les polítiques del PP, ja que ha quedat demostrat que no generen llocs de feina dignes d’aquest nom i estenen la pobresa a sectors cada vegada més amples de la població. És imprescindible un canvi en profunditat d’aquestes polítiques i deixar de governar al servei de la banca i les empreses de l’Ibex, i fer-ho en favor de la majoria social que ho està passant malament.

Share This