– L’impacte d’aquesta ampliació, que no està justificada socialment, seria molt important.

Foto presentació esmenesEU de Palma ha presentat al·legacions al projecte anomenat de “Renovació i millora del Club Nàutic del Molinar”, d’acord amb les següents consideracions:

El projecte es presenta com una simple millora de les condicions de seguretat i de les instal·lacions quan, en realitat ens trobam davant una ampliació molt considerable.

L’espai sobre el qual es pretén actuar és un espai costaner de titularitat pública, del qual el Club Nàutic és únicament el seu concessionari. Entenem que aquesta entitat hauria de comptar per a modificar-lo amb el consens social de la barriada en la qual s’insereix, que veurà modificat substancialment la seva fesomia, i del conjunt de la ciutat.

Encara que el projecte que es tramita actualment és una mica inferior al macro projecte inicial, encara ens trobam davant un projecte sobredimensionat, que excedeix en molt el que podria ser una simple remodelació i millora. Per altra part, no s’entén com el Club Nàutic, que no ha tengut capacitat per a fer obres de manteniment, pot abordar una ampliació amb un pressupost de més de 13 milions d’euros. Sens dubte, serà necessària una gran inversió de capital privat, que només es produirà si té assegurada la seva rendibilitat. Amb l’entrada d’aquests inversionistes, el port actual i el Club Nàutic perdran completament la seva funció social.

L’ampliació del port suposaria augmentar la part privatitzada, separar el barri del mar i generar un augment del trànsit rodat i de les zones d’estacionament.

L’autorització d’aquesta ampliació podria obrir les portes a successives ampliacions i a una major ocupació i privatització de la façana marítima, en benefici d’interessos privats, que es situen per damunt dels drets de la ciutadania, a la que no s’ha consultat sobre aquesta transformació.

Per tot això, EU de Palma insta la retirada del projecte d’ampliació del port del Molinar i a iniciar un debat ciutadà, amb participació dels veïns i del conjunt de la societat de Palma, per tal d’arribar a un projecte consensuat que mantengui l’equilibri entre les necessitats del Club Nàutic i el manteniment les característiques bàsiques del barri en el qual s’ubica. Al Molinar, port petit!

Share This