– L’informe encarregat per l’ajuntament és molt contundent i coincideix en bona part amb la Comissió de Medi Ambient.

Port des molinarL’informe tècnic encarregat per l’ajuntament de Palma sobre la macroampliació del port del Molinar és molt contundent i assenyala amb claredat els efectes negatius que tendria la realització del projecte.

Com ja va dir anteriorment la Comissió de Medi Ambient, l’estudi d’impacte ambiental és del tot insuficient i no valora tots els impactes irreversibles que comporta l’obra projectada. També afirma que no és lògic que es plantegi l’ampliació de manera aïllada, sense tenir en compte les necessitats del barri i del port de Palma en conjunt. En aquest sentit, adverteixen que abans de tramitar qualsevol modificació puntual, s’hauria d’abordar la modificació del Pla Especial del port de Palma, que estudiï el conjunt de les instal·lacions portuàries de Ciutat.

Els tècnics, tal com ja va dir el Col·legi d’Enginyers, creu que s’ha de contemplar la possibilitat d’eliminar l’actual port i guanyar els terrenys que ocupa per ampliar el passeig marítim i guanyar espai per als vianants. Si el port actual és insegur, si acull molt poques embarcacions, si la seva remodelació, per augmentar la seva seguretat, és tan costosa i tan impactant, i s’utilitza per justificar una ampliació fora de mida, seria lògic considerar aquesta alternativa que seria molt beneficiosa per la barriada, reubicant les embarcacions que actualment utilitzen les instal·lacions del Club Nàutic del Molinar al Portitxol o a algun altre indret del port de Palma.

En qualsevol cas, per a EU resulta evident que no es pot continuar amb la tramitació d’aquest projecte absolutament exagerat. Els promotors haurien d’atendre les demandes ciutadanes i els informes contraris a la construcció del nou port, però si no ho fan, Autoritat Portuària l’hauria d’arxivar, ja que no pot autoritzar aquesta modificació puntual d’una de les zones portuàries de Palma, sense un estudi en profunditat de la problemàtica global, que s’hauria de regular amb un nou Pla Especial.

Share This