SelvaL’ajuntament de Selva ha aprovat de manera definitiva la nova taxa que gravarà la tramitació de llicències urbanístiques, una taxa que s’imposa sense una autèntica informació pública, ja que molt poca gent llegeix el butlletí oficial i per part de l’ajuntament no hi ha hagut voluntat de que els ciutadans la coneguessin i poguessin fer al·legacions abans de la seva aprovació.

És una taxa que es superposa a l’impost sobre construccions, que ja es paga amb la concessió les llicències municipals. Des d’EU ens oposam a aquesta taxa, que consideram abusiva, ja que suposa un doble gravamen.

L’ajuntament de Selva justifica la imposició d’aquesta nova taxa “per a cobrir la prestació dels serveis administratius, tècnics i jurídics de la tramitació de les llicències urbanístiques” però des d’EU entenem que aquest serveis ja estan compresos a l’impost sobre construccions i que no correspon posar un tribut complementari.

La taxa de l’1% del valor de l’obra nova i del 2% en el cas de pròrroga de llicència, amb un mínim de 150 euros per a cada cas obres majors. És a dir és una quantitat considerable que s’ha de sumar al que ja es pagava fins ara.

EU de Selva entén les dificultats econòmiques que pateix el seu ajuntament, com la majoria de tots els ajuntaments, pel mal finançament i per les dificultats que li imposen les polítiques del govern del PP, però la millora dels ingressos municipals no es pot fer de qualsevol manera i no pot consistir amb un a dobles imposició pel mateix. No ens trobam davant una taxa que cobreixi un servei municipal que té un cost que no es cobreix d’altra manera (expedició de certificacions, per exemple) sinó d’un augment encobert d’un impost que ja existeix. Per això, demanam la retirada de la nova taxa per a la tramitació de llicències urbanístiques.

Share This