– El nombre d’aturat és molt inferior al que reflecteix l’EPA.

– La caiguda de l’afiliació a la seguretat social també indica la falsedat de les dades.

bañez i bauzaLes dades de l’atur registrat  del mes de gener de 2015 “demostren”, segons el PP, la millora de la situació econòmica, ja que l’atur registrat al conjunt de l’Estat (79.980) és molt favorable en un mes que tradicionalment és dolent per a l’ocupació. A les Balears les xifres són millors aparentment, ja que s’ha reduït l’atur registrat en 494 persones.

Però aquestes dades, en comptes d’aclarir la situació de l’ocupació, el que fan és generar confusió i amagar la situació real de l’ocupació, com ho demostren les següents dades: l’atur registrat en el conjunt de l’Estat és inferior en un milió al que recollia l’EPA de l’últim trimestre de 2014. A les Balears, la diferència també és molt important, ja que l’atur registrat es situa en 83.066 persones, mentre que l’EPA en registrava 11.400. L’evolució de les afiliacions a la seguretat social encara és més significativa. Al conjunt de l’Estat es perderen 120.000 afiliacions més que el nombre  que augmenta els inscrits com a demandant. A les Balears la contradicció encara és més important, ja que es suposa que s’ha reduït en 494 persones el nombre d’aturats, mentre es perdien 3.371 afiliacions.

Com és possible que es redueixi l’atur registrat si es disminueixen les afiliacions a la seguretat social? L’explicació la trobam en el nombre de treballadors que abandonen la recerca de feina o que emigren, però això no ho reflecteixen les dades enganyoses que presenta el Ministeri.

Si l’evolució de les afiliacions a la seguretat social demostren la fal·làcia de la creació neta d’ocupació, les modalitats dels contractes  subscrits el mes de gener, evidencien la pèrdua de condicions laborals: només el 8,79% són de caràcter indefinit i entre el 40% i el 30% (en funció de si són indefinits o temporals) són a temps parcial.

Per a EU és evident que el lleuger augment de l’activitat econòmica, després d’anys de recessió, no suposa una millora de les condicions de vida dels treballadors, que continuen perdent drets i salaris. La pobresa laboral s’estén i les diferències socials augmenten. La riquesa que es genera es queda en molt poques mans i, més que la creació de nous llocs de feina, es produeix la rotació de treballadors i el repartiment de les hores de feina. Així i tot, les xifres d’aturats registrats encara són escandaloses, a pesar de no recollir la realitat, que és molt pitjor.

A tot això s’ha d’afegir la disminució de la protecció social: es disminueix el percentatge de cobertura de les situacions d’atur, el nombre de beneficiaris i la quantia de les prestacions. En conjunt, un panorama ben trist per a la classe treballadora, a pesar dels missatges triomfalistes del govern.

Share This