– Amb l’aportació dels nostres visitants i de les empreses turístiques es poden corregir moltes desigualtats.

EcotaxaEl govern del Pacte de Progrés va introduir l’ecotaxa, un tribut similar al que es cobren en moltes destinacions turístiques, que tenien com a objectiu corregir les “externalitats” del negoci turístic, És a dir, cercar una aportació solidària dels operadors turístics a les despeses que genera aquesta activitat, obligant a unes infraestructures sobredimensionades per fer front a l’augment poblacional de temporada. Aquestes despeses recauen sobre el conjunt de  contribuents de les Illes a pesar que venen generades exclusivament pel sector turístic.

L’ecotaxa va haver de suportar una guerra ferotge, declarada pel sector hoteler i el Partit Popular. Per aquest motiu, per les vacil·lacions de les conselleries en mans del PSOE i per la negativa a col·laborar dels organismes dependents del govern central, l’ecotaxa es va introduir amb molt retard i la ciutadania no va poder notar els beneficis que comportava.

Al mateix temps que li declaraven la guerra i utilitzaven totes les formes imaginables de pressió, les cadenes hoteleres presentaran recursos de tot tipus, que arribaren al Constitucional, i en bona part es negaren a pagar-la fins que no es resolguessin els recursos. Els tribunals ordinaris i el Constitucional deixaren ben clar que no hi havia cap il·legalitat i que la Comunitat Autònoma tenia competències per aprovar aquest tribut. A pesar d’això, encara hi ha deutes hotelers que no s’han cobrat.

La primera decisió de Jaume Matas, quan va recuperar la presidència de les Balears, va ser la derogació de l’ecotaxa, que tant havia demonitzat. Però des d’aquella època les coses han anat canviant, i un tribut molt semblant s’ha introduït a Catalunya, encara que no té una destinació finalista. A la majoria dels països del nostre entorn, també es graven les estades turístiques i a moltes destinacions competidores, s’apliquen taxes a l’entrada dels turistes. Tot això ha fet que la percepció social sobre les taxes turístiques hagi canviat profundament i que només el PP i una part dels hotelers se li oposen.

Per aquest motiu, l’ecotaxa torna a estar a l’ordre del dia i diversos partits plantegen que s’ha de tornar a implantar la pròxima legislatura. EU comparteix aquesta proposta però creu que s’ha de fer una passa més. És evident que els ingressos de les empreses turístiques s’han multiplicat els darrers anys, i que l’aportació del sector públic, amb els imposts de tots, ha estat decisiva pel negoci turístic, creant infraestructures o promocionat.

Però la majoria de la població no s’ha beneficiat d’aquesta millora econòmica, que ha quedat en molt poques mans, mentre augmentaven les desigualtats i la pobresa es feia crònica. Les necessitats socials són moltes i els recursos públics insuficients. Per aquest motiu, és imprescindible augmentar els ingressos i destinar-los de manera prioritària a cobrir necessitats bàsiques.

Per això, pensam que la reimplantació del tribut no pot destinar-se exclusivament a la millora de les zones turístiques, sinó que en bona part ha d’anar per atendre les necessitats socials de la població. Més que una ecotaxa, el que es necessita és una “SOCIALTAXA”, un tribut solidari que serveix per atendre les necessitats més peremptòries.

Share This