– Els ingressos extra que rebran els ajuntaments per la incorporació al cadastre, s’haurien de destinar a la millora del servei de disciplina urbanística.

roca llisaEl servei d’inspecció del Ministeri d’Hisenda, mitjançant el sistema de fotografies aèries que a ha afectat 28 ajuntaments de les Illes, ha detectat un total 21.652 actuacions urbanístiques opaques que no consten al cadastre. Encara que una part d’aquestes actuacions són d’escassa entitat, més del 50% corresponen a ampliacions, noves construccions o piscines no declarades. És lògic suposar que en la major part dels casos són obres il·legals, fetes sense llicència municipal.

De moment, aquesta actuació d’Hisenda d’incorporar al cadastre les construccions que no apareixen fins ara, han suposat un ingrés extra pels ajuntaments afectats de més de 6 milions d’euros.

Per a EUIB el resultat d’aquesta inspecció d’Hisenda demostra el fracàs dels serveis municipals de disciplina urbanística, que no controlen ni de lluny les activitats constructores que es desenvolupen als seus municipis. És un fet molt greu al que s’ha de posar remei de manera urgent i posar fi a la indisciplina urbanística generalitzada a les construccions sense llicència i a les obres en espais que on estan prohibides o en parcel·les que no reuneixen la superfície mínima o altres paràmetres urbanístics. La permissivitat municipal cap als infractors és un greuge comparatiu amb les persones que respecten la legalitat urbanística, permet la degradació del nostre territori i suposa un incentiu al frau fiscal.

La incorporació d’aquestes construccions al cadastre ha permès un augment important dels ingressos municipals que, en general, tenen unes finances molt febles. Els ajuntaments tenen moltes mancances i és lògic que vulguin aprofitar aquests ingressos per fer front a necessitats molt diverses, però EUIB entén que la seva destinació prioritària ha de ser la de millorar els serveis de disciplina urbanística per a fer front a aquesta situació generalitzada. Uns serveis eficaços i ben dotats podrien posar-li fre i suposarien un augment dels ingressos municipals per la via de les taxes urbanístiques i per la de les sancions administratives a les actuacions il·legals.

EUIB reclama dels ajuntaments la revisió dels expedients de les obres detectades per Hisenda, per tal d’aplicar les sancions que corresponguin per construccions il·legals en tots els casos en els quals la infracció no hagi prescrit.

Per últim, EUIB entén que s’ha de millorar substancialment la col·laboració entre ajuntaments i consells insulars, que són les dues institucions amb competències de disciplina urbanística, per tal de millorar la inspecció i les sancions als infractors.

Share This