– Fa quasi un any que plantejarem la necessitat d’aquestes mesures. En aquest temps s’ha fet molt poc i la situació s’ha agreujat per la sequera, no es pot perdre més temps.

aiguaEsquerra Unida de les Illes Balears reitera i recorda al Govern la petició realitzada el 22 de setembre de 2015, sobre la necessitat urgent de prendre una sèrie de mesures en matèria d’aigües, mentre no es produeixi la revisió del Pla Hidrològic i l’elaboració del Pla de Sequera, en curs i l’emplaça a prendre les mesures necessàries per a la seva aprovació. Es recorda que les mesures proposades van ser les següents:

1. Derogació de la disposició addicional sisena de la Llei 7/2012 de 13 de juny, sobre mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible i les disposicions derogatòries 1 b, c, k i l. Es tracta de recuperar el contingut de l’Article 22.1 de la Llei 10/2003 de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives i els continguts del Decret 51/2005 de 6 de març i el Decret 108/2005 de 21 d’octubre.

2. Derogació de l’article 25 de la Llei 13/2012 de 20 de novembre, de mesures urgents per a l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries.

3. Eliminació de la nomenclatura utilitzada per a les masses d’aigua subterrània en l’Article 40 del vigent PHIB, que representa un clar intent de frau de llei. S’ha de substituir urgentment per la nomenclatura establerta en la Directiva Marc de l’Aigua.

4. Prohibició de noves captacions per a extracció d’aigua subterrània, en les masses d’aigua subterrània en mal estat. Només es permetran aquelles captacions per a consum humà d’habitatges aïllats en sòl rústic, amb cèdula d’habitabilitat o equivalent, o amb llicència municipal, amb un cabal instantani de ¼ de litre / segon i un volum màxim anual de 200 m3.

5. Imposar el compliment del compromís de l’Administració de les Illes Balears davant la Comissió Europea, en el tema de la contaminació difusa i del mandat en l’informe de la Comissió sobre el mateix tema. Només cal recuperar el contingut dels Articles nº 146-156 i l’Annex 9, de la Normativa de la Proposta provisional de 2011.

6. Prohibir requalificacions de sòl en les zones cartografiades com d’aiguamoll potencial, en la Proposta de 2011, per evitar especulacions urbanístiques amb efectes irreversibles sobre el medi ambient.

7. Prohibició de l’eliminació de vegetació a la riba i obres a les zones de salvaguarda, fins que el nou Pla entri en vigor.

8. Prohibir captacions d’aigua, pedreres, abocadors, abocaments, reg amb aigües regenerades i cultius amb abonat intensiu, en el perímetre de 250 m al voltant dels pous d’abastament i els abocadors de substàncies perilloses (fins i tot amb mesures correctores), al perímetre de 1.000 m.

9. Establiment d’un protocol de descontaminació per als dipòsits enterrats de combustibles o substàncies industrials. Per això, només recuperar els Articles nº 109 a 113 i l’Annex 8 de la Proposta provisional de 2011.

10. Prohibir la injecció de pluvials en sòl rústic, urbanitzacions, polígons … fins a l’aprovació definitiva de la revisió del PHIB.

11. Obligació del compliment de la norma AENOR per als sistemes autònoms de depuració i la declaració simplificada d’abocament per als mateixos, d’acord amb el que estableix el Reglament del Domini Públic Hidràulic.

12. Establiment d’unes limitacions físiques en la captació d’aigües superficials, per garantir els cabals ambientals en tant no s’estableixin els mateixos, en l’aprovació de la revisió del PHIB.

13. S’ha de fixar com a referència provisional de les zones potencialment inundables, el document «Xarxa de drenatge i delimitació morfològica de les planes d’inundació de les Illes Balears», que va ser la base per a l’elaboració del Decret 40/2005 de 22 d’abril, pel qual s’aprovà el Pla especial enfront de risc d’inundació de les Illes Balears, publicat en el BOIB núm. 141, extraordinari, de 23 de setembre de 2005. L’esmentada cartografia està així mateix incorporada a la «Infraestructura de dades espacials de les Illes Balears «del Govern Balear i al» Sistema Nacional de cartografia de zones inundables «del MAGRAMA. Amb això s’evitaran possibles arbitrarietats en la imposició d’estudis d’inundabilitat.


Davant la situació actual que s’ha agreujat molt seriosament a causa de la sequera i la manca de mesures d’estalvi (com a exemple, s’ha de dir que Palma ha augmentat un 12% el consum d’aigua de la primera quinzena d’agost en relació al mateix període de 2015), a aquestes mesures cal afegir les exposades per Esquerra Unida en roda de premsa el dia 24 d’agost:


– Prohibició d’ompliment de piscines amb aigua de pou o de la xarxa. Si volen omplir-se amb aigua dolça, ha de ser procedent de dessaladora.

– Identificació dels camps de golf que reguin amb aigua d’aqüífer i obertura del corresponent expedient sancionador per incompliment administratiu i possible delicte ambiental.

– Prohibició del reg de gespa amb aigua d’aqüífer o de xarxa.

– Prohibició del reg agrícola a partir de les 9h00. Potenciar el reg deficitari controlat. Substitució de cabals procedents d’aigua subterrània per cabals d’aigua regenerada de la qualitat adequada.

– Prohibir la neteja de carrers i el reg d’espais verds, amb aigua de xarxa i utilització per a aquests usos d’aigua regenerada amb la qualitat adequada.

Share This