– El nombre d’habitatges unifamiliars destinats al turisme, s’ha disparat.

viviendas turísticasLa comercialització d’estades turístiques en habitatges unifamiliars en sòl rústic, era una activitat no molt extensa fins a l’aprovació de la llei turística de tàndem Delgado/Bauzà, que la liberalitzaren completament, de tal manera que basta presentar una cèdula d’habitabilitat i una declaració responsable per a poder iniciar l’activitat d’una manera legal. Aquest fet ha suposat que les sol·licituds d’autoritzacions es disparessin a totes les illes.

Per a EU, aquesta activitat és impròpia de sòl rústic i hauria d’estar molt limitada o s’hauria de suprimir, ja que contribueix decididament a degradar aquesta classe de sòl. A més, conjuntament amb el lloguer turístic il·legal de pisos en edificis residencials, ha contribuït d’una manera molt important al gran augment de places turístiques que ha portat a la saturació actual, ja que les places hoteleres i d’apartaments turístics estan bastant estabilitzades.

El Govern va tenir l’oportunitat de derogar la normativa de Delgado/Bauzá mitjançant el decret llei 1/2015, que va derogar altres normes aprovades la passada legislatura però, incomprensiblement, no ho va fer. Per aquest motiu, al llarg de la legislatura ha continuat augmentant a gran velocitat el nombre d’habitatges en sòl rústic destinats a la comercialització turística, i s’ha disparat amb la presentació de l’esborrany de modificació de la llei turística, destinada bàsicament a regular, en determinades condicions, el lloguer turístic en edificis residencials, però que anuncia també futures restriccions que afectarien únicament als habitatges situats en sòl rústic protegit.

És difícil entendre com es pot ser tan irresponsable de donar a conèixer futures normes restrictives amb tants de mesos d’antelació. Com era perfectament previsible, ha generat un autèntic “efecte crida” que ha fet augmentar més d’un 100% les sol·licitud d’autoritzacions turístiques davant la Conselleria del Govern balear.

El Consell d’Eivissa, responsable de les autoritzacions a aquesta illa, ja ha sol·licitat del Govern la promulgació d’una moratòria que eviti que es continuïn tramitant aquestes autoritzacions, que donen la possibilitat immediata d’iniciar la comercialització turística. Això ho ha fet després de constatar que ja es comercialitzen per aquesta via més de 17.000 places.

A més de l’efecte de saturació turística, de la degradació d’espais i dels problemes de convivència, la comercialització d’estades turístiques en establiments “atípics”, són uns dels principals responsables de l’encariment abusiu o la manca d’habitatges de lloguer per als residents, que és un dels principals problemes socials que patim en l’actualitat.

Per tot això, EU exigeix una moratòria immediata sobre la tramitació de noves autoritzacions turístiques en sòl rústic. La urgència d’aquesta mesura l’ha generat el mateix Govern, per la seva irresponsabilitat provocant l’efecte crida. Aquesta moratòria, hauria de ser la passa prèvia a una regulació molt més restrictiva de l’activitat turística en sòl rústic.

Share This