– Mentrestant, s’haurien de paralitzar les llicències en els nuclis que no disposin d’aquesta infraestructura.

moratoriaQuan falten dos mesos perquè acabi la tercera moratòria, que permet als ajuntaments que concedeixin llicències de construcció d’edificis amb fosses sèptiques i sense connexió a la xarxa de clavegueram, són molt pocs els municipis que han iniciat els tràmits per a dotar de clavegueram les urbanitzacions que es consolidaren sense comptar amb aquest servei.

L’existència de sòls classificats com a urbans que no estan connectats a una xarxa de clavegueram que porti les aigües residuals a depuradores, no és solament una vulneració de la normativa ambiental que no s’hauria de permetre, sinó que suposa un risc evident de contaminació dels aqüífers subterranis que ja estan prou malmesos.

EU ja es va pronunciar al seu moment en contra de les successives moratòries perquè enteníem, i entenem, que no serveixen per solucionar el problema sinó per allargar-lo indefinidament i per agreujar-lo. L’argumentari per aprovar les moratòries era evitar perjudicis econòmics i socials als municipis, a canvi del compromís d’aquests de construir els claveguerams en un termini raonable. La pràctica ha demostrat que això no ha estat així, la tenim en el fet que a dos mesos de caducar la tercera moratòria, només 7 municipis de Mallorca han iniciat els tràmits per a la dotació de clavegueram a les urbanitzacions que no disposen d’aquesta infraestructura, però estan molt lluny de tenir el problema solucionat.

EU insta el Govern i el Parlament a no aprovar noves moratòries i a exigir els ajuntaments a completar les xarxes de sanejament i a no donar noves llicències de construcció d’edificis en solars que no disposin de clavegueram. Així mateix instam als consells insulars, que tenen les competències d’ordenació del territori i subsidiàriament de disciplina urbanística a vigilar el compliment de la normativa ambiental.

També consideram necessari obrir línies d’ajuts, especialment pels municipis de menor capacitat econòmica, per a completar les xarxes de sanejament municipal. Tot això sense oblidar les aportacions econòmiques dels propietaris dels terrenys que seran els beneficiaris d’aquestes actuacions.

Share This