Esquerra Unida denuncia la passivitat de Cort amb l’estat perillós de la plaça de toros de Palma.

 

Des d’Esquerra Unida fan una crida al departament d’urbanisme de Palma i al seu recentment nomenat alcalde Antoni Noguera que evitin posar en perill als ciutadans i cancel·lin cautelarment la llicència d’activitats fins que s’esmenin les greus deficiències que té la plaça palmesana.

Esquerra Unida ha tingut accés al reportatge realitzat per AnimaNaturalis i no entén com avui dia aquesta plaça de toros segueix albergant activitats.

Deficiències no esmenades de l’any 2016 malgrat que des de Cort es va afirmar que sí i tota la primera fila de la plaça de toros amb seriós perill d’ensulsiada. Ancoratges sortits del sòl i protectors de fusta totalment podrits i fora de lloc.

«No fa falta ser arquitecte per veure les greus deficiències de la plaça de toros de Palma. Com és possible que passin per alt aquest tipus de desperfectes tan perillosos?», es pregunta el coordinador de l’àrea animalista d’EUIB, Guillermo Amengual.

Des de l’àrea animalista exigeixen a l’ajuntament de Palma que apliqui la llei i en concret un article de la llei d’edificis catalogats Patrimoni:

«ARTICLE 6. Conseqüències de l’incompliment dels deures de conservació dels immobles.
Així mateix, l’incompliment del propietari en l’acreditació periòdica del bon estat de conservació del seu immoble, juntament amb la comprovació municipal del mal estat de la seva conservació i manteniment, podrà donar lloc, a més a les mesures cautelars i complementàries següents:

a. Suspensió total o parcial en l’exercici d’activitats comercials, industrials i professionals i de serveis, autoritzacions, permisos, concessions o qualsevol altre títol administratiu, així com la de l’habitabilitat de l’edifici, en tant no s’adoptin les mesures correctores propostes per l’administració municipal, i en la forma prevista en la legislació vigent.

«De debò poden dormir tranquils els tècnics municipals i regidors d’urbanisme que revisen i donen el vistiplau a aquestes instal·lacions? Tan poc els importa posar en risc a les persones?· El greu del problema és que de portes endintre tant des de l’ajuntament com en el Parlament tots admeten que la plaça està en males condicions però a l’hora de la veritat ningú fa gens», declara Amengual.

plaza de toros Palma grietas

Esquerra Unida denuncia la pasividad de Cort con el estado peligroso de la plaza de toros de Palma

Desde Esquerra Unida hacen un llamamiento al departamento de urbanismo de Palma y a su recién nombrado alcalde Antoni Noguera de que eviten poner en peligro a los ciudadanos y cancelen cautelarmente la licencia de actividades de la plaza hasta que se subsanen las graves deficiencias que tiene el coso palmesano.
Esquerra Unida ha tenido acceso al reportaje realizado por AnimaNaturalis y no entiende como ha día de hoy esta plaza de toros sigue albergando actividades.
Deficiencias no subsanadas del año 2016 pese a que desde Cort se afirmó que sí y toda la primera fila de la plaza de toros con serio peligro de derrumbe. Anclajes salidos del suelo y protectores de madera totalmente podridos y fuera de sitio.
«No hace falta ser arquitecto para ver las graves deficiencias de la plaza de toros de Palma. ¿Cómo es posible que pasen por alto éste tipo de desperfectos tan peligrosos?», se pregunta el coordinador del área animalista de EUIB, Guillermo Amengual.

Desde el área animalista exigen al ajuntament de Palma que aplique la ley y en concreto un artículo de la lay de edificios catalogados Patrimonio:

“ ARTICULO 6. Consecuencias del incumplimiento de los deberes de conservación de los inmuebles.
Así mismo, el incumplimiento del propietario en la acreditación periódica del buen estado de conservación de su inmueble, junto con la comprobación municipal del mal estado de su conservación y mantenimiento, podrá dar lugar, además a las medidas cautelares y complementarias siguientes:
a. Suspensión total o parcial en el ejercicio de actividades comerciales, industriales y profesionales y de servicios, autorizaciones, permisos, concesiones o cualquier otro título administrativo, así como la de la habitabilidad del edificio, en tanto no se adopten las medidas correctoras propuestas por la administración municipal, y en la forma prevista en la legislación vigente.

«¿De verdad pueden dormir tranquilos los técnicos municipales y regidores de urbanismo que revisan y dan el visto bueno a estas instalaciones? ¿Tan poco les importa poner en riego a las personas?· Lo grave del problema es que de puertas hacia adentro tanto desde el ayuntamiento como en el Parlament todos admiten que la plaza está en malas condiciones pero a la hora de la verdad nadie hace nada», declara Amengual.

Share This