El debat que s’ha suscitat entorn de la Llei de Lloguer Turístic, aprovada pel Parlament balear el passat 18 de juliol, és el mateix que es genera en ciutats com Barcelona o Madrid els centres històrics de les quals estan sent sotmesos a intensos processos de gentrificació. La costa en general i les grans ciutats estan assistint en els últims anys a fenòmens especulatius en el sector del lloguer d’habitatges que porta com a conseqüència desplaçaments de la població autòctona cap a la perifèria urbana en el cas de les grans ciutats i grans dificultats d’allotjament en la població treballadora flotant estacional en la costa, tot això a causa de l’increment extraordinari del preu dels lloguers.

En aquest context social on una vegada més les classes treballadores són les afectades, és lògic que es vulguin establir mesures reguladores que ordenin i controlin aquesta activitat econòmica que ara mateix es mou, en una mesura important, en la total il·legalitat. Saber qui està en aquest negoci –siguin particulars o plataformes digitals- així com imposar-los normes de registre i funcionament és alguna cosa no només normal sinó també just pel que fa a qualsevol altra activitat econòmica implantada, que es regeix per les seves normes específiques.
Però, més enllà del debat sobre la idoneïtat de les mesures preses per al conjunt de les Illes caldria, incidir en una altra qüestió bàsica que s’esbiaixa en ell, que està directament relacionat i que cobra una especial importància per les seves repercussions en la població: el dret a l’habitatge.
El dret a l’habitatge no deixa de ser mer paper mullat avui dia quan els desnonaments segueixen a l’ordre del dia, ja que s’han produït en el conjunt de l’estat 17.055 llançaments en el primer trimestre d’aquest any, la qual cosa ha suposat un repunt després de set mesos de descensos trimestrals amb un augment del 2,2% en la taxa interanual. En aquest escenari de precarietat habitacional, indubtablement l’augment del preu dels lloguers aprofundeix encara més aquest clima de deterioració social. Però la pregunta que ens hem de fer és saber quin ha de ser la resposta de l’administració a aquest fet. Més enllà de la importància de regular una activitat privada, que ha de fer-se sense cap gènere de dubtes per tallar de soca-rel els desajustaments socials que produeix la inacció, l’administració ha de garantir l’accés a l’habitatge de tota la població mitjançant actuacions públiques dirigides a disposar d’un important parc públic d’habitatges gestionat des de les autonomies i els municipis. El lloguer social és alguna cosa habitual en molts països europeus com en el cas de Dinamarca, Suècia, Holanda, França, Regne Unit o Àustria, que sobrepassen o mantenen entorn del 20% les seves xifres d’aquesta modalitat de lloguer sobre el total del parc d’habitatge, mentre que Espanya es redueixen a un trist 2%. No pot ser que ens acontentem amb regular una activitat que genera dubtes, sinó que s’ha d’actuar de forma integral en tots els àmbits on el dret a l’habitatge es vegi afectat i per això s’han d’impulsar polítiques garantistes en tots els nivells de l’Administració que ho permetin.
És una bona notícia en aquest sentit algunes iniciatives municipals per augmentar els escassos índexs de lloguer social mitjançant diferents fórmules que van des de la compra directa de pisos, l’obtenció de crèdits en condicions avantatjoses per poder construir i la construcció de noves promocions amb aquest mateix objectiu. La pròpia acció pública a més d’aportar possibilitats habitacionals als col·lectius amb menys ingressos de la població ajuda així també a moderar les rendes del mercat de lloguer privat.

Molts diran que com es finança actuacions d’aquest tipus. A més de prioritzar les actuacions socials als pressupostos l’altra via és la fiscal. D’una banda cal eliminar les importants deduccions fiscals amb les quals compten les Societats Anònimes Cotitzades d’Inversió al Mercat Immobiliari (SOCIMIS), que busquen gestionar el parc d’habitatges buits. D’altra banda gravar amb impostos directes, de tan poc grat dels poderosos, a aquells amb un patrimoni immobiliari abusiu. Com a exemple, pot citar-se que, a Nova York, l’”impost mansió”, que grava els habitatges d’alt standing, finança el lloguer social.
Una altra qüestió important és la urgent derogació de la Llei 4/2013 que ha contribuït als processos alcista en les rendes i tornar a la LAU de 1994 o fer una nova llei que possibiliti el lloguer social en el conjunt de l’estat. És fonamental també gestionar des de les Administracions autonòmiques els habitatges adscrits al Sareb amb criteris socials i no de mercat.
Augmentar per tant el parc públic d’habitatge per a lloguer social, implementar mesures fiscals adequades, limitar el preu del lloguer privat i regular els nous àmbits de tinença i lloguer, facilitaran l’accés a l’habitatge en condicions dignes a totes les persones. És a dir, el que s’ha de buscar és una visió integral del problema de l’habitatge en aquest país, amb el protagonisme públic en tots els àmbits, per sobre de l’interès especulatiu.

Share This