Esquerra Unida veu amb preocupació l’esborrany de decret de regulació de les escoles infantils que està tramitant el Govern de les Illes Balears a través de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació que pretén legalitzar guarderies de baix cost, regularitzant infraestructures que acullen infants de 0-3 anys i que no compleixen el decret de mínims del 2008.

Consideram inadmissible que hi hagi una doble xarxa de serveis educatius a l’etapa 0-3 anys. Per una banda unes escoles infantils complint requisits de qualitat educativa i unes altres com a guarderies assistencials sense els requeriments mínims per estimular el correcte desenvolupament integral dels alumnes.

El fet de regularitzar aquestes «guarderies» suposa que no tots els alumnes podran tenir garantides unes condicions adequades d’atenció educativa, amb educadors/es competents amb la titulació requerida, amb espais i condicions ambientals i ràtios que afavoreixin el procés educatiu.

Aquesta legalització implica que l’alumnat més desfavorit té més probabilitat de ser ates en aquest tipus de «guarderies», patint des de la primera infància la desigualtat educativa.

Volem que tots els infants tinguin la possibilitat de gaudir d’una escola pública i de qualitat. No estem d’acord en legalitzar infraestructures precàries, sinó en treballar per oferir a la ciutadania els serveis educatius públics suficients per atendre la demanda de l’alumnat d’aquesta etapa educativa tan fonamental.

Share This