La llei 30/1998, del 29 de juliol, del Règim Especial de les Illes Balears es justifica davant el reconeixement que fa la Constitució «del hecho insular como un hecho diferencial que debe ser particularment tenido en cuenta al establecer el adecuado y justo equilibrio económico entre los territorios del Estado español, en orden al real y efectivo cumplimiento de la solidaridad interterritorial». Així resa en l’exposició de motius d’aquesta llei.

És evident que el context social i econòmic de les Illes Balears es caracteritza per la naturalesa insular de la seva configuració geogràfica determinant la dependència, bàsicament, d’una única activitat econòmica. Així, la insularitat podria generar un conjunt de desavantatges que haurien de ser corregides o compensades. Desavantatges que afecten el transport, les comunicacions o les condicions de l’abastiment de matèries primeres i de productes de primera necessitat. Com explicita l’exposició de motius de la Llei 30/1998, són circumstàncies «que coinciden en un mismo efecto económico: un considerable incremento del coste de las actividades productivas desarrolladas en las Baleares, así como efectos negativos sobre el consumo». A més a més, els efectes del desenvolupament econòmic impulsat pel turisme vacacional, i les limitacions per a les activitats industrials i agrícoles que això produeix, impacten d’una forma molt més contundent sobre l’entorn i el medi natural i limiten la diversificació de l’economia balear.

Per tant, el Règim Especial de les Illes Balears conté mesures relatives al cost del transport, mesures per

 equiparar les condicions de subministrament energètic a les existents en territoris no insulars, mesures per compensar els efectes negatius que la insularitat determina en l’àmbit de l’atenció sanitària i de l’educació, mesures que intenten garantir el desenvolupament sostenible de l’arxipèlag, o altres destinades a potenciar la diversificació de l’activitat econòmica.

No obstant això, existeix cert consens a les Illes Balears sobre la insuficiència d’aquest marc d’actuacions per a millorar la qualitat de vida de la seva ciutadania i per desenvolupar la seva economia productiva amb garanties.
El Govern autonòmic i l’anterior Govern d’Espanya van iniciar, pel que pareix, la revisió

de la Llei 30/1998 per actualitzar-la. Però s’ha sabut que actualment aquesta revisió està paralitzada, de forma que s’han traslladat les següents preguntes el Govern de Pedro Sánchez:

 

  • Quina avaluació fa el Govern del Règim Especial de les Illes Balears respecte a les finalitats que pretén aconseguir?
  • Considera el Govern que és necessari desenvolupar noves mesures per a compensar l’increment del cost de la vida a les Illes Balears?
  • Té el Govern previst revisar o actualitzar el Règim Especial de les Illes Balears?
  • Quin és l’estat de les negociacions, en el seu cas, del Govern espanyol amb l’executiu autonòmic respecte al REB?
Share This